Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Natasja Diaz, geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon, ingeschreven bij het KBO met bedrijfsnaam Assistefy, ondernemingsnummer BE0638.989.676

1.2. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Assistefy een overeenkomst aangaat.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen die hierna opgenomen worden.

1.4. Diensten: alle diensten die Assistefy voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het verlenen van administratieve en technische bijstand en advies aan de zaakvoerder. Alsook online cursussen en producten die verkocht worden in de webshop.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst die aangegaan wordt tussen Assistefy en de klant.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Website: www.assistefy.be

TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, abonnementen, verrichte diensten en overige verrichte handelingen door Assistefy, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De e-commerce website van Assistefy biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”) of elke overeenkomst die wordt aangegaan na mailcontact of persoonlijk contact. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Assistefy of na uitdrukkelijke bevestiging van een samenwerking via e-mail, moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Assistefy worden goedgekeurd.

2.3. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Assistefy of door akkoord te gaan via de website, door middel van  het plaatsen van een bestelling, dan wel akkoord te geven via de e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Assistefy en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.4. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Assistefy zijn ingehuurd voor het uitvoeren van de levering of dienst.

2.6. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door ingebruikname van deze algemene voorwaarden verworpen.

OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van Assistefy zijn enkel geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.

Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Assistefy zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Assistefy het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Assistefy behoudt zich het recht voor om een volledige betaling van de factuur te vragen alvorens ze de opdracht zal gaan uitvoeren.

3.6. Alle door Assistefy gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7. Assistefy behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren vanaf de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.8. Assistefy behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door de Belgische overheid. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.9. Assistefy is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Assistefy verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte,  de aankoop van een online product op de webshop, het aangaan van een maandelijks abonnement. En deze werden betaald. 

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, en betaling van de factuur,  zal Assistefy binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Assistefy heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Assistefy zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Assistefy wenst te ontbinden of annuleren, komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van het abonnement. Indien het om een project gaat met een projectprijs dienen de reeds uitgevoerde werken en gefactureerde bedragen vergoed te worden. 

4.7. Indien Assistefy, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Assistefy gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten na overleg aan de klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Assistefy in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Assistefy uitgevoerde werk te vergoeden.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR ASSISTEFY
5.1. Assistefy garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Assistefy spant zich in om de gegevens die ze voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient Assistefy met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. De opdrachtgever is niet gerechtigd een naamsvermelding op geleverde producten/diensten te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Assistefy uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Assistefy eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gemaakte foto’s van de opdrachtgever te publiceren op de website en/of social media kanalen van Assistefy en/of overige promotionele uitingen van Assistefy.

5.6. Assistefy heeft het recht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid of in geval van overmacht door een derde te laten vervangen.

5.7. Producten en diensten welke door Assistefy worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT EN HET HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Assistefy te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Assistefy onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Assistefy om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Assistefy zijn verstrekt, heeft Assistefy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Assistefy steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd,  zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Assistefy geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Assistefy binnen 8 werkdagen na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart Assistefy één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens beschikbaar stelt, en loopt de uitvoering van de dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortkomende kosten voor rekening van de klant.

6.7. In geval van wijziging van de opdracht en/of feedback welke na 5 werkdagen wordt aangeleverd, zal Assistefy meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorgerekend.

6.8. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Assistefy mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.9. De in artikel 6.8 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.

6.10. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Assistefy.

6.11. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.12. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

6.13. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt de klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het herroepingsrecht.

6.14. Assistefy kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Assistefy te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met de klant vastgesteld. De door Assistefy opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst, na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant en na ontvangst van betaling.

7.2. Indien de levering vertraging oploopt of een afspraak wegens ziekte of andere omstandigheden verplaatst dient te worden, zal Assistefy dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail, doch binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht aan de klant meedelen.

7.3. Een door Assistefy vastgestelde leveringstermijn kan nooit als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Assistefy niet van rechtswege in verzuim.

7.4. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Assistefy, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.5. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Assistefy mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.6. Aan de leveringsplicht van Assistefy zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Assistefy geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

BETALING
8.1  De facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel ofwel op een bankrekening ten name van Assistefy,  behalve een andere uitdrukkelijke overeenkomst. Het bestaan van een klacht ontheft jou, als Klant, niet van je verplichting de facturen te betalen binnen de overeengekomen termijnen.

Enig protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de factuurdatum. Jij, als Klant, wordt verzocht steeds het nummer en de datum van de factuur te vermelden.

8.2 Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf deze vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10 % per jaar op het factuurbedrag.

Ten aanzien van jou, als Klant consument, geldt echter:

 1. de interestvoet die van toepassing is op betalingsachterstanden bij handelstransacties.
 2. zullen de interesten en/of forfaitaire schadevergoeding slechts verschuldigd zijn na een termijn van 14 kalenderdagen na het versturen van de eerste aanmaning

Deze termijn van 14 dagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan jou, als Klant consument. Indien de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, dan start de termijn reeds de kalenderdag na verzending van de aanmaning.

 1. zal deze eerste aanmaning kosteloos zijn en in een duurzame vorm zijn opgemaakt, derwijze dat de consument deze informatie kan op slaan en waarbij de inhoud ongewijzigd blijft in de toekomst. 
 2. zal deze eerste aanmaning volgende specifieke vermeldingen bevatten:
 • een duidelijke beschrijving van het gekochte product of de geleverde dienst
 • het nog openstaande saldo
 • de termijn waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, interest of schadevergoeding mag worden gevorderd 
 • de vergoeding (schadebeding) die verschuldigd zal zijn bij niet-tijdige betaling

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

8.3 Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, zal in geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100 €, als schadebeding, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Ten aanzien van jou, als Klant consument, is de omvang wettelijk beperkt als volgt:

 • Schulden onder €150,00: maximaal €20,00.
 • Schulden tussen €150,01 en €500,00: maximaal €30,00 plus 10% van het bedrag boven €150,00.
 • Schulden boven €500,01: maximaal €65,00 plus 5% van het bedrag boven €500,00, met een maximum van €2.000,00.

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

8.4 Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals alle andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden jou, als Klant, afzonderlijk aangerekend.

8.5 De uitgifte van al of niet geaccepteerde wissels of het aanvaarden van betalingsmodaliteiten brengt geen wijziging aan de algemene verkoopsvoorwaarden mee, die onverminderd van toepassing blijven. Speciaal in geval van gerechtelijke actie in verband met de wissel zullen wij, als dienstverlener, recht hebben de volledige toepassing te eisen van de punten hiervoor.

8.6 Bij niet-betaling of wanneer blijkt dat jij, als Klant tekort komt aan jouw verbintenissen, je jouw handtekening laat protesteren, je uitstel van betaling of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van jouw goederen, je door onze factoring- of kredietverzekeringsmaatschappij in de geweigerde categorie wordt geklasseerd…enz. of je je bevindt in één der toestanden voor dewelke de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van alle schuld op termijn voorziet, behouden wij, als dienstverlener ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten of van de eiser een geschikte waarborg te eisen.

Tevens behouden wij, als dienstverlener ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Deze clausule heeft ten aanzien van jou, als Klant consument – in toepassing van artikel VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking. Onder consument wordt verstaan : iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor nietberoepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

8.7  Alle door Assistefy geleverde producten en diensten blijven eigendom van Assistefy totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Assistefy zijn voldaan.

8.8 Leveringen, van welke aard dan ook, worden slechts gedaan na volledige betaling van de door Assistefy verstuurde factuur.

VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, en strategieën alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Assistefy tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Assistefy geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Assistefy en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Assistefy.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Assistefy ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Assistefy, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Assistefy is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Assistefy plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Assistefy vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. De klant komt een beperkt publicatierecht van de foto’s toe, na volledige betaling van het vooraf overeengekomen factuurbedrag.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 5.4, artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Assistefy recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Assistefy en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Assistefy kan als gevolg nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Assistefy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van de persoonlijke eigendommen van de klant ten tijde van offline dienstverlening.

10.3. Indien Assistefy onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €2.000, en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Assistefy uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.4. In aanvulling op artikel 10.2 is Assistefy dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Assistefy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Assistefy toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.5. Assistefy sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Assistefy geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Assistefy.

10.6. Assistefy is in ieder geval nooit aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.7. Klant vrijwaart Assistefy voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Assistefy.

ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Assistefy is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Assistefy is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Assistefy weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Assistefy kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Assistefy een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Assistefy onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Assistefy, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringen), bedrijfsstoringen bij Assistefy, wanprestatie door leveranciers van Assistefy waardoor Assistefy haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Assistefy of diens leveranciers.

DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor onbepaalde duur.

12.2. De klant kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

12.3. Beide partijen, zowel klant als Assistefy, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Assistefy de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Assistefy voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Assistefy;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Assistefy zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien de  klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Assistefy vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Assistefy behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Assistefy overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerkingtreden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

CONFORMITEIT
13.1. Assistefy zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven.

Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Assistefy in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Assistefy worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Assistefy aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Assistefy.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Assistefy te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Assistefy, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Assistefy en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Assistefy alleen bindend indien en voor zover deze door Assistefy uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Indien Assistefy op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

15.1 Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.